Pravidla půjčovny

  1. Provozovatelem půjčovny kompenzačních pomůcek je Archa pro život, z.ú., Komenského náměstí 1611/9a, 664 91 Ivančice.
  2. Informace ohledně zapůjčení se poskytují v sídle půjčovny Eden, Komenského náměstí 1611/9a 664 91 Ivančice, tel. 773 071 325, e-mail info@pujcovna-eden.cz.
  3. Místo zapůjčení a vrácení pomůcek je v sídle půjčovny Eden, Komenského náměstí 1611/9a 664 91 Ivančice.

   Otevírací doba (v tuto dobu je vždy přítomen pracovník půjčovny):
   Pondělí 9,00 - 15,00
   Středa 9,00 - 17,00
   Čtvrtek 9,00 - 12,00
   Mimo tuto dobu je možno se domluvit telefonicky či e mailem.

  4. Zapůjčení pomůcek je možné pouze na základě předložení osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas).
  5. Kompenzační pomůcka se poskytuje výhradně na základě "Smlouvy", která se uzavírá v písemné formě před počátkem půjčení kompenzační pomůcky.
  6. Součástí zapůjčení je odborné předvedení pomůcky.
  7. Pronajímatel se zavazuje půjčovat pomůcky:
   - funkční, čisté a ošetřené
   - seznámit uživatele služby s obsluhou pomůcky a názorně předvést způsob použití.
   - pokud to složitost pomůcky vyžaduje, předat fotokopii návodu k použití pomůcky
  8. Nájemce je povinen:
   - používat pomůcky k účelu, k němuž je určena
   - zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
   - dodržovat platební lhůty (platba za pomůcku probíhá vždy měsíc dopředu)
   - uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena
   - uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla odcizena nebo zničena
   - uhradit poplatek ve výši až 500,- Kč, pokud byla pomůcka vrácena znečištěná
  9. Pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení, cena půjčovného se řídí platným ceníkem půjčovného. Půjčovní doba končí dnem předání pronajímateli. Za překročení dohodnuté výpůjční lhůty bude účtován poplatek z prodlení ve výši 3 % měsíční sazby za každý den.
  10. Nájemce má právo požádat o prodloužení trvání smlouvy, pronajímatel této žádosti může vyhovět, pokud tomu nebrání závažné provozní podmínky.
  11. Každé zapůjčení kompenzační pomůcky je odpovědným pracovníkem pronajímatele zaevidováno, tento podklad slouží následně pro vyúčtování úhrady za zapůjčení pomůcky.